Kezdőlap

20200419 090233a removebg preview2020.Dec 9.- től -Dec.24

 

NORDMANN ÉS LUCFENYŐ KÖZÖTT LEHET VÁLOGATNI!

 IGÉNY SZERÍNT KISZÁLLÍTÁST IS VÁLLALOK.


MINDEN VÁSÁROLT FENYŐFA MELLÉ
AJÁNDÉK TŰZÖTT KARÁCSONYI DÍSZ.

 

8700.Marcali,Boronkai u.17/A. Nyitva:H-V 9-17 óráig
Szeretettel várom vásárlóimat!
Tel:30/6316069


 

Adatvédelmi Nyilatkozat

 

1. Preambulum

A „KIWANIS „ Női Klub Marcali Humanitárius- és Karitatív Egyesület (a továbbiakban: Szolgáltató) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címének (a továbbiakban: Szolgáltató) célja a TOP-7.1.1-16-H-024- 06 azonosítószámú projekt keretében „Könnyűzenei koncert tartása” ingyenes programra történő előzetes regisztráció lehetővé tétele. Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a regisztrációt igénybe vevő felhasználókat a regisztráció általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A regisztrációs email címhasználatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 

2. Fogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:
2.1. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
2.3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.4. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
2.5. Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.
2.6. Nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.
2.7. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
2.8. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

 

3. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Szolgáltató adatai Név: „KIWANIS” Női Klub Marcali Humanitárius- és Karitatív Egyesület Székhely: 8700 Marcali, Múzeum köz 5. Képviselő neve: Klenóczkiné Bereczk Márta Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Nyilvántartási szám: 14-02-0004000 Nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék Adószám: 18286760-1-14

 

4. Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója

Adatkezelési nyilvántartási szám: az adatvédelmi nyilvántartási szám bekérése folyamatban van

 

5. Az adatkezelés meghatározása és jogalapja

5.1. Az adatkezelés, így sz email címen regisztráló felhasználókra vonatkozó azonosító adatok rögzítése, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
5.2. Az adatkezelésre a regisztrációs email címet igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amely hozzájárulás terjedelmét a 6. pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval adják meg.
5.3. A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az elektronikus ereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), valamint a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

 

6. A kezelt adatok köre

6.1. Regisztrált felhasználók esetében Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli: Név Telefonszám Email Lakcím

 

7. Az adatkezelés célja

7.1. A személyes adatok kezelésének célja: a TOP-7.1.1-16-H-024-06 azonosítószámú projekt keretében a Kowalsky meg a Vega koncerten ingyenesen részt vevők regisztrációja a rendezvényre történő beléptetéshez.;
7.2. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.
7.3. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat - a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában - közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.

 

8. Az adatkezelés időtartama

8.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és a projekttel történő elszámolással végződik.
8.2. Az adatok törlésére - a felhasználó kérelmére vagy Szolgáltató által - az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetekben van mód.

 

9. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

9.1. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
9.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető,) vehet igénybe.
9.3. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik.

 

10. Adatbiztonság

10.1. Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. 10.2. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

 

11. A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

11.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá az Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy kérheti adatai törlését.
11.2. Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.
11.3. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.
11.4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: „KIWANIS” Női Klub Marcali Egyesület, 8700 Marcali, Múzeum köz 5. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Telefon: +36-30-5305824
11.5. A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltató munkatársához fordulhat az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.
11.6. A felhasználó az Avtv., valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az adatvédelmi biztoshoz fordulhat (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ:http://abiweb.obh.hu/abi/).

 

12. Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítása

12.1. Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes e-mailes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az felhasználóval szemben.
12.2. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: 2020.február 09__

 

felhivas szobor 1000

 

Boldog II. János Pál pápát ábrázoló szobor készül a plébániatemplom elé.

A szoborra adakozni lehet, készpénzben a plébánián, és banki átutalással a:

10403947-00026735-00000001 számlaszámon.

Számlatulajdonos: Római Katolikus Egyházközség

 

VIDEOTON Marcali

AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAINK:

 

MINŐSÉGMÉRNÖK

 Raktáros

Karbantartó műszerész

Minőségügyi technikus

Logisztikus

 

A részletekért, kérjük kattintson a munkakörre!

 

 

önéletrajz beküldése gomb

A VIDEOTON Kaposvár –Marcali összes aktuális állásajánlatát megtekintheti ITT!

 
 TUDJON MEG TÖBBET A VIDEOTONRÓL! 

 


 
   
 facebook icon
VIDEOTON Kaposvár-Marcali
 insta icon videoton_kaposvar_marcali
youtube icon Videoton Elektro-Plast Kft.
web icon www.vtep.videoton.hu
új logo VTBT KftMarcali, Kossuth Lajos utca 55.

 

 

KÉK HOLD SZÁLLODA HETI MENÜ


12087104 1514314732213313 1288551762677658571 o

A Forgách Pincében karácsonyi céges rendezvényekre még veszünk fel rendelést.

Egyéb rendezvényekr is foglalhatók: pl. születésnapok, esküvők, halotti torok. 

Vállalunk kitelepülést és hidegtálakat is!
 
 
Információ:
 
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 85 310 092

Facebook: facebook.com/forgachpince

 
View the embedded image gallery online at:
https://marcaliportal.hu/38-reklam#sigProId78043f23ff

 

micidekor logo zold

Megnyitottunk!

Új üzletünkben várunk minden kedves érdeklődőt, a Rákóczi u. 19. szám alatt (Künzelsau tér)

https://www.facebook.com/micidekormuhely

Nézzen körbe üzletünkben (galéria):

View the embedded image gallery online at:
https://marcaliportal.hu/38-reklam#sigProIdb7a09f47f7mi ci 1104 01 33

Mihalics Andrea - Vati Cintia


45574361 511557872660019 1366974424007311360 n

37400785 1272710639531757 7936879179646107648 o

http://www.kristinus.hu/hu/esemenyek

 

Regisztrációs felület:

https://futas.kristinus.hu/

Az esemény facebook oldala:

https://business.facebook.com/events/598173587232610/

 

Magashegyi Underground – Szimfonikus Remix

https://business.facebook.com/events/495530144196772/

34559186 1228561067280048 4080104298522869760 o

img hlbs network 256

mini image4

ZSIGA-SZERÓ (alapítva: 1993.)

Üzletünkben a vásárló megtalálja a minőségi, belépő kategóriás kerékpártól a profi szintig, hagyományos, terep, túra és versenybringákat. Az egyszerű kommersztől a magas minőségű alkatrészekig. Továbbá kiegészítők és tartozékok széles választékban.

 

Kiemelt szolgáltatásunk a kerékpárjavítás, 25 év tapasztalattal!

Mi azért vagyunk, hogy vásárlóinknak a kerékpározás élmény legyen és ne nyűg!

Nálunk a bringák nem csak gazára találnak és gyógyulnak, mi használjuk is e csodás szerkezeteket!

 

Látogassa meg Facebook oldalunkat is!

 

Zsiga-Szeró Kerékpárszerviz és Szaküzlet
8700 Marcali, Piac u. 25.

 

mini DSCN2888


mini DSCN2947 

mini DSCN3210

 Főbb márkáink:

Logo MERIDA BIKEs 8

montana

 

csepel logo

 

Shimano logo

 

 

 

 

cst3d

Cz. Nagy Zsófia története már az országos sajtót is bejárta, pedig akkor még csak a nyolcadik nyelvvizsgáján volt túl.  Zsófia szerint csak a módszer számít, bárkinek sikerülhet, akár munka mellett is. A hangsúly a módszeren van, mivel az önmagát közepes nyelvi tehetségként ismerő diáklány is ennek köszönhetően táltosodott meg. Zsófi nagy célkitűzése teljesült, amit négy évvel korábban, elsős gimnazistaként tűzött maga elé: a középiskola végéig tíz államilag elismert nyelvvizsga! Hab a tortán, hogy az egyik nyelvből már felsőfokú vizsgája van. Többek közt erről is megosztotta tapasztalatait portálunk olvasóival.

 zsófi fotó

 

– Konkrétan mely nyelvekről is van szó?
– A norvéggal indítottam volna következő nyáron, de sajnos eltörölték az egyetlen nyelvvizsgaközpontban, ahol korábban vizsgázni lehetett. Ezért még azon a télen nekifogtam a spanyol nyelv megtanulásának. Márciusban sikeresen vizsgáztam belőle. Ez volt az első középfokú nyelvvizsgám. Júniusban a némettel, őszre pedig már a franciával folytattam, amelyből szeptemberben vizsgáztam le. A következő évet az olasszal kezdtem, ugyanabban az évben holland nyelvvizsgát tettem májusban, majd szeptemberben oroszból is. A harmadik esztendőt már rögtön januárban eszperantóval indítottam lazításképpen, hiszen erről közismert, hogy könnyen elsajátítható nyelv. Áprilisban a dán nyelvvel folytattam. Júniusban, ezúttal életem első felsőfokú nyelvvizsgáját tettem le, angolból. A nyár további részét a svéd tanulásának szenteltem, és október elején vizsgáztam is belőle.

 

– Ennyi nyelvet megtanulni röpke néhány év alatt! Ehhez bizonyára rendkívüli nyelvérzék szükséges, igaz?

– Egyáltalán nem. Az én példám is ezt igazolja. Bár a nyelvi tantárgyakból mindig ötös voltam, sohasem számítottam a kiemelkedően tehetséges nyelvtanulók közé. A siker kulcsa szerintem a saját személyiségünknek megfelelő módszer megtalálásában rejlik. Én ezt a Kreatív Nyelvtanulás módszerében találtam meg. Ezen kívül csak az iskolában kötelezően tanult angol és német nyelv tankönyveit használtam a nyelvvizsgákra való készülés során.

 

– Erről a módszerről sokan még nem is hallottak eddig…

 zsófi friss kép

– Én nagy szerencsével a legjobbkor szaladtam bele ebbe a módszerbe nagyapám révén. Ő személyesen ismeri Gaál Ottót, a metódus kifejlesztőjét, akinek huszonhét nyelvvizsgája bizonyítja módszere sikerét. Nagypapám is ezzel a módszerrel kezdett el németül tanulni, és nagyon megtetszett neki, ezért kezembe nyomott egy Kreatív Nyelvkönyvet, mivel tudta, hogy mennyire érdekelnek engem is az idegen nyelvek. Bemutatott a szerzőnek is, aki bevezetett a Kreatív Nyelvtanulás izgalmas világába! Ez annyira bevált nekem, hogy más módszerrel szívesen már hozzá se fognék egy újabb nyelv megtanulásához.

– Mégis, mi a módszer titka?
– A tanulás folyamata meglehetősen újszerű. A fejezetek elején szószedett áll tömör nyelvtani magyarázattal, amelyek segítségével már mi magunk alkotunk mondatokat, így első pillanattól kezdve aktív nyelvhasználóként bővülnek a nyelvi ismeretek. A Kreatív Nyelvtanulás elnevezés is innen ered. A leckékben több száz példamondattal ismerkedünk meg, miközben szinte észrevétlenül megtanulunk hibátlan mondatokat szerkeszteni. A kurzus végére már mintegy kétszáz órát beszélünk az adott nyelven.

A módszer másik sajátossága, hogy figyelembe veszi az egyéni igényeket. Segítségével akár iskola vagy munka mellett is tanulhatjuk a választott idegen nyelvet, mindezt egyedül, tanári közreműködés nélkül, és saját tempónk, igényeink szerint haladhatunk előre. A legfontosabb mégis az, hogy általa, amint az én példám mutatja, valóban használható nyelvi készségeket szerezhetünk.
A módszer rendkívül sokoldalú is. A tananyaghoz tartozó rengeteg gyakorlóoldal és kétnyelvű hanganyag egyszerre fejleszti az írás-, szövegértés-, és beszédkészségünket. Maga a tananyag is nagyon céltudatosan fölépített, a világos és könnyen érthető nyelvtani magyarázatok kizárólag a középfokú követelményekre összpontosítanak. A fokozatosság elvét követve a tananyag fokozatosan válik egyre nehezebbé a 12 lecke folyamán. A nyelvi formulák, szerkezetek elsajátíttatására viszont csak az úgynevezett Kreatív Alapszókincset használja a tananyag, így akik saját igényeik szerint a szókincs bővítésével lassabban haladnak, azok sem maradnak le a nyelvtani ismeretek megértéséről. Mindez az idegen nyelvű beszédkészség fejlesztésében elképesztően hatékony tud lenni. Minden csak a befektetett energián és időn múlik.

 

– No, és mennyi energiát kell befektetni, ha valaki komolyan gondolja?
– Ki-ki maga szabhatja meg előrehaladásának ütemét, én többnyire egy leckét vettem hetente, és ez elég volt ahhoz, hogy körülbelül három hónap elteltével, miután végighaladtam a tananyagon, rögtön sikerült a középfokú próbavizsgám. A negyedik hónapban már csak a vizsgára való fölkészülésre koncentráltam. Mindezt az iskola mellett, hiszen közben nappali gimnáziumba jártam.

– Melyik nyelv megtanulása volt a legkönnyebb?
– Az eszperantó. Ez köztudottan egy mesterséges nyelv, amelynek éppen az a lényege, hogy bárki könnyen megtanulhassa. A kedvenceim viszont a nehezebbek közt számon tartat francia és spanyol lett, nem számítva persze a norvégot, amelyhez kezdettől erős érzelmi kötődésem van.

– Ennyi nyelvvizsga most már elég lesz, vagy jöhetnek még újabbak is?
– Alig várom az új Kreatív Nyelvkönyvek megjelenését, hogy folytathassam a bizonyítványgyűjtögetést! Nekem a nyelvtanulás a Kreatív Nyelvtanulás módszerével már egyfajta szenvedéllyé vált, nem is tudok, és nem is akarok lemondani róla, ha nem muszáj!

– Felsőfokú nyelvvizsgára való fölkészülésben is hatásos módszer?
– Már bebizonyosodott, hogy hatékony, hiszen haladó angol könyvvel már sikerült a felsőfokú nyelvvizsga. Ezen fölbuzdulva most a decemberi német felsőfokú vizsgára készülök, szóval, nekem nincsenek e felől kétségeim.

– Hol lehet ezzel a módszerrel közelebbről megismerkedni?
– A kaposvári , és környékbeli közönségnek könnyű dolga van, hiszen a módszer könyvcsomagját hamarosan két alkalommal is bemutatják az alábbi helyszíneken és időpontokban:

 

Kaposváron  az Együd Árpád Kulturális Központban
( Nagy Imre tér 2. )
2017.  szeptember  18-án (hétfő) 17-19 óráig és
szeptember  23-án ( szombat)  10-12 óráig.

 

Siófokon a Kálmán Imre Kulturális Központban
( Fő tér 2. ) 2017 . szeptember  19-én ( kedd )
és szeptember 26-án ( kedd) 17-19 óráig.

 

Nagyatádon a Művelődési Központban
( Baross Gábor u. 2. ) 2017. szeptember 20-án ( szerda) és szeptember 27-én ( szerda) 17-19 óráig.

 

Marcaliban, a Marcali Kulturális Korzóban
( Múzeum Köz 5. )
2017. szeptember  21-én ( csütörtök) és
szeptember 28-án ( csütörtök)  17-19 óráig.

 

Barcson a Móricz Zsigmond Művelődési Központban
(Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9.)
2017. szeptember 25-én ( hétfő )  17-19 óráig.
 


 

 kreatív nyelvkönyv fotó

 

Ráadásul a nyelvvizsgára készülő tanulóknak a helyszínen lehetőségük lesz a középszintig létező összes tananyagunkat (1 darab tananyag + 1 darab online gyakorló + 1 darab nyelvvizsga felkészítő) csomagárban 55970 Ft helyett most 27990 Ft-ért megvásárolni!

- Tényleg igaz, hogy tavaly novemberben a Kreatív Nyelvtanulás online gyakorló programját az év honlapja díjkiosztón Magyarország legjobb nyelvoktató honlapjának választották?

- Így igaz, a demo verzióját bárki kipróbálhatja, ami már 10 nyelven elérhető.

Így minden tanuló a saját nyelvi fejlődését is folyamatosan figyelemmel kísérheti!


Info és megrendelés:

Hudi Tibor 30/318-4953  

www.kreativnyelv.hu

 

oklevél fotó

 

 (x)

 

 

 

alairas


A ZIEHL-ABEGG Kft. oktatáspolitikája


 

A ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft. 1994-es alapítása óta működik Magyarországon, Marcaliban. A folyamatos fejlesztéseknek, és a cégvezetés innovatív gondolkodásmódjának köszönhetően a vállalat közel 700 munkavállalót foglalkoztat napjainkban, így joggal nevezhető a régió legnagyobb munkáltatójának.

 

Keresés a tartalomban...

Elérhetőségek

Levélcím: Marcali Portál

8700 Marcali Orgona u. 1-3 "A" lh. fsz. 2
NMHH nyilvántartási szám: 1253-3889
Alapítás éve: 2000.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Reklámmal kapcsolatban: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cookie-k használata a weboldalon

Küldjön nekünk Ön is híreket!
Történt olyan esemény vagy hír a térségében ami nincs fent a Marcali Portálon, esetleg hallott, látott, fényképezett, valami érdekeset és Ön szerint fent lenne a helye hírportálon?
Küldje el a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre!


Megjelenés: Szerkesztőségünk fenntartja a jogot, hogy a részére elküldött híreket - a tartalom csorbítása nélkül - a megjelentethetőség érdekében módosítsa, szerkessze. A megjelenésre vonatkozóan garanciát nem vállalunk - azaz nem mindegyik, részünkre elküldött hír jelenik meg szükségszerűen a marcaliportal.hu-n.

A marcaliportal.hu sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához.